Hervorming

 

 Opgedateer: 20 Januarie 2016 ** Updated: January 20, 2016

Soek in hierdie webwerf  

 

 

Hervorming

Hierdie belangrike tydperk, wat ongeveer van die 15de tot 17de eeu geduur het, is van ingrypende belang vir Protestante. Uit die algemene veranderinge op sosiale, politieke en staatsvlak in Europa, het groot dinge ontwikkel, wat algemene, maar ook geestelike hervorming, te weeg sou bring.

Belangrike faktore was oa dat die mens se kennis begin toeneem het en tot ondersoeke, selfstudie en selfstandige denke gelei het. Meer mense het self begin lees en skryf. Die situasie is ook verder aangestu deur die ontdekking en gebruik van die drukpers. Dit het daartoe gelei dat kopie van boekeksemplare veel makliker gemaak kon word as vorige hand oorgeskrewe geskrifte. Kennis en inligting kon gevolglik baie vinniger, akkurater en veelvoudiger versprei. Natuurlik was Bybels ook deel van hierdie groep geskrifte. Die verspreiding van Bybels het baie verbeter en daarmee saam ook kennis van die inhoud en waarheid daarvan.

Die dwaling en verdoeseling van die waarhede van die Skrif deur Roomse geestelikes van daardie tyd, het testand van mense gekry wat dit ernstig met God en Sy gebod bedoel het. So was daar Johannes Hus (1373-1415) wat vir sy kennis van Gods Woord en sy geloof in die waarheid van die Skrif, op die brandstapel gesterf het. Sy sterwenswoorde was: "In 'n 100 jaar sal God 'n man oprig wie se uitroep vir hervorming nie onderdruk sal kan word nie". Die vloeiende bloed van Christen-martelare roep uit om geregtigheid en die vlam van Hervorming het begin. Die kettings van ontoeganklikheid, dwaling, onkunde en duisternis sou verbreek word. Dit geskied deur daardie groeiende groep persone wat self begin lees en leer het uit die oorspronlike tale soos Grieks en Hebreeus. Hulle kennis van die tale en die inhoud van die Bybel lei hulle tot die begeerte om te werk vir hervorming in die kerk en op geestelike gebied.

Mense soos Luther, Wycliffe en Calvyn het almal begin werk om die Woord uit te dra na die gewone volk en ook in hul eie onderskeidelike moedertale. Latyn en Hebreeus is vervang in kerkdienste en die volkstaal is gebruik vir preke en sang, ipv. die ou tale. Psalms en gesange, dus geestelike liedere en Hallelujas, is geskryf in die volkstaal en geestelikes het boeke in die algemene spreekstale begin skryf om hul kennis, insig en opinies te deel met ander gelowiges.

Maarten Luther (1483-1546) was 'n monnik wat skerp gekant was en hom vurige enMaarten Luther se rol in die Hervorming openlik uitgespreek het oor die verkoop van aflate (kwytskelding van straf vir sonde deur betaling), wat deel van die algemene gebruik in die Rooms-Katolieke kerk was. Toe die pous Luther daaroor veroordeel, het Luther uiteindelik op Sondag-oggend 31 Oktober 1517 sy bekende 95 stellings teen die kerkdeur gaan vaspen om sy onvergenoegdheid sodoende te kenne te gee. Di belangrike gebeurtenis was 102 jaar na Johannes Hus se dood. Sy sterwenswoorde is bewaarheid en met Luther het die Hervorming 'n deurbraak gemaak wat nie gestuit kon word nie.

Omdat Luther 'n gelowige en kundige Bybelkenner was, het hy goed geweet dat mens nie deur werke of geld jou verlossing kan bewerkstellig of koop nie, maar dat slegs die dood van ons Here Jesus Christus aan die kruis ons redding kan bewerkstellig. Geen aflaatbriefie kon Jesus se genadegawe van Sy kruisdood vervang nie.

In 1520 verbrand Luther die banvloek wat deur die pous aan hom gestuur was in die openbaar en breek dus finaal met die Roomse kerk. Met di gebeure in Desember 1520, word hy die vader van die Hervorming in Duitsland en ontstaan Prostestantisme.

In 1521 met die Ryksdag te Worms, verskyn Luther voor die keiser waar hy beveel word om alles wat hy geskryf het terug te trek. Die volgende dag maak hy sy beroemde stelling: Tensy ek deur getuienisse uit die Heilige Skrif of deur duidelike bewyse oortuig word ... kan en sal ek niks herroep nie, want dit is verkeerd en gevaarlik om teen die gewete te handel. Hier staan ek! Ek kan nie anders nie! Mag God my help! Amen."

Maarten Luther vertaal later te Wittenberg die Bybel in Duits en skryf ook etlike boeke en geestelike liedere waarvan 'n Vaste burg is ons God baie bekend is.

In ander dele van Europa sou nog manne soos Luther na vore tree wat die diep en innige begeerte gehad het om die waarhede uit die Bybel te put en met andere te deel. Groot name by godsdienshervorming is Calvyn, wat in Frankryk en Holland die leiding aan die beweging gegee het, Knox in Skotland en Zwingli, wat sy eie kerk in Zrich in Switserland stig. In Engeland was dit John Wycliffe, wie se invloed uiteindelik sou lei tot Coverdale en Tyndale se vertalings van die Bybel na Engels.

Natuurlik het die vervolging van Protestante in Europa en gebeure soos di van die Bartholomeusdag-Slagting ook daartoe gelei dat baie van ons voorouers uit daardie gebiede gevlug het en 'n nuwe heenkome in Suid-Afrika gaan soek het, waar hulle hul geloof kon uitleef. Die Calvinistiese invloed op ons geloofslewe is geensins te betwyfele nie.

Die Afrikaanse Bybel wat in 1933 verskyn, is vertaal vanaf die oorspronklike Grieks en Hebreeus. Name wat belangrik is om te noem tov die Afrikaanse Bybelvertaling van 1933, is Totius, dr. Keet, ds. Van Rooyen en dr. Fourie. Taaladviseurs was oa. mense soos Malherbe, Smith en Boshoff.

Vir die martelare wat hul goed en bloed gegee het, sodat ons ons Bybels daagliks in ons eie moedertaal, nl. Afrikaans, kan lees en bestudeer, sal ons kwalik woorde van dank kan h. Vir mense wat met mannemoed en leeueharte opgestaan het en God's Woord weer ongeveins en oop en suiwer deurgegee het, kan mens net ons Here loof en dank. Di gebeure het daartoe gelei dat ons as gelowiges enige tyd van die dag ons Bybel kan oopmaak en lees wat God se Woord ons wil leer.

Meer inligting by:

reformation.org
history.hanover.edu
greatsite.com (Johannes Hus)
Terug na ADSA

 

 

Tuis|Home
Die Bybel
Hervorming
Moedersdag
Vadersdag
Fotografie
Teddies
Spele
Stede
Pretparke
Vuurtorings
Bre
Kastele
Argitektuur
Lugballonne
Windkrag
Veerbootrit
Tegnologie
Asimo
Smart Dust
Mars

Tuis|HomeDie BybelHervormingMoedersdagVadersdagFotografieTeddiesSpeleStedePretparkeVuurtoringsBreKasteleArgitektuurLugballonneWindkragVeerbootritTegnologieAsimoSmart DustMars

Die wonderlike wreld van die natuur

Rekenaarwenke

ADSA Werfkaart | ADSA Site Map

     
ADSA Free Ads * ADSA Gratis Advertensies

afrikaansegids.info
dieknoop.info
arkpark.com

ADSA Advertensie-Diens vir die Christelike gemeenskap (engel en kruis)

 

Bekering

 

Download Bibles

Bybels vir Aflaai

 

ADSA vir Klein Advertensies

ADSA 1998-2016
Verontskuldiging ** Disclaimer

ADSA for Small Ads